دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26044 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26045 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26046 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26047 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26049 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26050 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26051 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26052 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26055 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
26056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
26057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26058 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26059 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26060 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26061 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26062 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26063 روزانه دانشگاه هنر تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26064 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26065 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26066 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26068 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26069 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26070 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26071 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26072 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26073 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26074 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26075 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26076 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26091 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26092 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26093 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26094 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26095 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26096 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26097 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26098 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26099 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26100 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26105 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
26106 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26108 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26109 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26110 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26112 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
26114 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
26115 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
26116 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26117 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26118 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26119 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26120 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26121 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26122 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26123 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26127 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26128 روزانه دانشگاه هنر تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26130 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26135 روزانه دانشگاه هنر تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26136 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26137 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26138 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی آثار و مواد آلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26139 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد آلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26140 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی آثار و مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26141 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26142 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26143 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه دوم
26144 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازیهای رایانهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26145 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنرهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول