دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26044 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26045 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26046 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26047 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26049 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26052 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26055 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
26056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
26057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26058 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26059 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26061 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26063 روزانه دانشگاه هنر تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26064 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26065 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26066 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26068 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26070 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26074 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26075 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26091 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26092 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26094 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26096 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26097 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26099 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26105 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
26106 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26108 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26110 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26112 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26115 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
26116 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26117 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26122 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26123 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26127 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26128 روزانه دانشگاه هنر تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26135 روزانه دانشگاه هنر تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول