دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26044 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26045 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26046 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26047 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26055 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
26056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
26057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26058 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26059 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26060 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26061 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26062 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26063 روزانه دانشگاه هنر تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26091 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26092 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26093 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26094 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26095 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26105 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
26106 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26108 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26109 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26110 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26112 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
26114 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26127 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26128 روزانه دانشگاه هنر تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26135 روزانه دانشگاه هنر تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26136 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26137 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26138 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی آثار و مواد آلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26139 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد آلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26140 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی آثار و مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26141 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26143 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه دوم
26144 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازیهای رایانهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26145 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنرهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول