دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25255 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25256 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
25257 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25276 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25277 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25278 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25279 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25303 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25326 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25327 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25337 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز عکاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25346 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول