دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26052 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26074 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26075 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26076 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26099 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26100 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26122 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26123 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26131 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول