برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25280 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25281 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25282 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25304 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25305 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25328 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول