دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25280 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25281 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25282 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25304 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25305 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25328 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول