دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26168 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26175 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26195 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26225 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول