دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای موسیقی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26233 روزانه دانشگاه تهران تهران آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26234 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26235 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26236 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26237 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26238 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26239 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26240 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26241 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26242 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26243 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26244 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26245 روزانه دانشگاه تهران تهران موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26246 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26248 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول