برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای موسیقی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26233 روزانه دانشگاه تهران تهران آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26234 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26235 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26236 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26237 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26238 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26239 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26240 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26241 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26242 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26243 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26244 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26245 روزانه دانشگاه تهران تهران موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26246 روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26248 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول