دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26249 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26250 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26251 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26252 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26253 روزانه دانشگاه هنر تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26254 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26255 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26256 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 35 نفر نیمه اول آموزش محور
26270 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26271 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26257 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26258 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26272 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26273 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26274 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26275 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26276 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26447 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی استحکام بخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26278 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26280 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26281 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26282 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26287 روزانه دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26288 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26289 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26290 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26291 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26292 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26293 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26294 روزانه دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26295 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26297 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
26299 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26300 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26301 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26309 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26310 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخته ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول