دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26251 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26254 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26256 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 35 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26272 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26275 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26280 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26289 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26297 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول