دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12812 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12813 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12814 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12815 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12816 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12817 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12818 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12819 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12825 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12826 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12827 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12828 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12829 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12830 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12831 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12832 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12836 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12837 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12839 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه