دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13048 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13049 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13050 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13051 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13052 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13056 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13057 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13059 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13060 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13061 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13068 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13069 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13070 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13071 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13062 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13063 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13064 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13065 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13072 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول