دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مترجمی زبان فرانسه و در رشته مجموعه زبان فرانسه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13249 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13250 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
13251 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13252 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13253 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13256 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13257 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
13258 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13261 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13262 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13263 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه