دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10445 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10446 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
10447 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10448 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10449 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه دوم محل تحصیل تهران
10450 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10451 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10452 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10453 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10454 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10455 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10456 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10457 روزانه دانشگاه یزد یزد هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10461 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10463 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10464 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10465 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
10466 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10467 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10468 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10469 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10472 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10473 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10474 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول