دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10458 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10459 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10460 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10461 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10462 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
10463 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10464 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10465 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10466 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10467 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10468 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10469 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10470 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10471 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10476 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10477 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10479 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10480 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10481 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10482 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10483 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10484 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10485 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10489 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10490 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10491 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10492 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10493 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ژئومورفولوژی و آمایش محیط آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه