دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10610 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10611 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10612 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10613 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
10614 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10615 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
10616 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10617 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10619 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10620 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10621 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10622 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10634 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10635 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10636 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10637 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10638 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10639 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10640 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10641 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10642 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10649 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10650 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10651 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10652 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10682 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10683 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10684 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10685 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10686 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10687 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10688 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10689 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور