دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ایران شناسی تاریخ و در رشته ایران شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1127 - ایران شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13902 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13903 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13905 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13906 روزانه دانشگاه یزد یزد ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13915 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13917 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13918 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13919 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13925 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه