برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم سیاسی و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13937 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13938 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13939 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13940 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13941 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13942 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13943 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13944 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13945 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13948 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13949 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13950 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13951 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13953 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13954 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13958 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13959 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13960 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13961 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13962 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13963 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13964 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13965 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13967 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13968 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13970 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13971 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13972 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13975 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13976 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13977 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13978 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13979 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13980 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13987 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13988 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول