دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پیش از تاریخ ایران و در رشته باستان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1132 - باستان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14098 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14099 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14101 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14102 روزانه دانشگاه تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14103 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14104 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14105 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14106 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14107 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14109 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14110 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14112 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14139 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14140 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14141 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14142 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14143 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14144 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14145 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14146 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14162 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول