دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش دوران تاریخی ایران و در رشته باستان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1132 - باستان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14114 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14115 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14116 روزانه دانشگاه تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14117 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14118 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14119 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14121 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14122 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14123 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14124 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14147 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14148 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14149 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14150 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14151 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14152 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14153 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14163 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14165 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول