دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه اخلاق و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12850 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12851 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12852 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12855 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12856 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12857 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12860 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12861 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12862 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12863 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12872 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12873 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12874 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12875 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12877 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12878 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه