دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ایرانشناسی عمومی و در رشته ایران شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1127 - ایران شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13898 روزانه دانشگاه تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13899 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13900 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13901 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13912 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13913 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13914 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13924 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه