دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازرگانی بین المللی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14835 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14837 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14838 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14839 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14840 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14842 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14843 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14844 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14906 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14907 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14908 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14909 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14912 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14913 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14941 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15213 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15214 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14954 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14955 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14956 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14957 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14958 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14959 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15127 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15128 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15136 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15141 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15152 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15153 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15154 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15155 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول