دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت استراتژیک و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14853 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14854 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14855 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14856 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14857 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14858 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
14859 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14860 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14861 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14863 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14864 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14865 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14866 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14867 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14868 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14869 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14870 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14919 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14920 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14923 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14924 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14925 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14927 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14928 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14929 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14930 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14931 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14932 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15022 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15217 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14964 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14965 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14966 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14967 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14968 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14969 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14970 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15173 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15174 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15175 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15176 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15177 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15178 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15179 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15180 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15181 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15182 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15183 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15194 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول