دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش کار آفرینی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14874 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14875 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14876 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14877 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14878 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14879 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14880 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14881 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14935 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14936 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14937 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15032 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15033 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15039 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15040 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15218 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15219 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14972 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14973 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15202 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15203 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15205 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15206 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15207 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15210 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول