دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تحقیق در عملیات و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15457 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15458 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
15459 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15460 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15461 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15462 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15463 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15465 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15466 روزانه دانشگاه قم قم تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15467 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15468 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15469 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15502 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15504 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15505 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15506 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15507 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15508 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15509 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15510 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15511 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15534 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15535 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15536 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15537 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15538 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15550 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15552 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15554 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15555 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15556 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15557 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15558 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15559 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول