دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تولید و عملیات و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15470 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15471 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15472 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15473 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15477 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15479 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15481 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15483 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15512 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15513 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15514 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15515 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15516 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15520 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15521 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15522 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15607 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15539 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15540 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15541 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15542 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15566 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15567 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15568 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول