دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت عملکرد و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15484 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15485 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15486 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15487 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15523 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15524 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه