دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت زنجیره تامین و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15488 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15490 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15525 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15545 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول