دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15706 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15707 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15708 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15709 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15720 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15721 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15725 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15774 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15728 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15729 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15761 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15762 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15763 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15764 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15765 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15767 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول