دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش کسب و کار جدید و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15776 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15777 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15778 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15779 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15782 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15783 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15787 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15801 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15802 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15803 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15804 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15805 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15806 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15807 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15809 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15810 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15821 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15822 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15823 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15824 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15832 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15833 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15834 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15835 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15836 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول