دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سازمانی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15791 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15792 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15814 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15815 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15816 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15827 مجازي دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15828 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15838 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15839 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15840 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه