دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ادبیات پایداری و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10335 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10336 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10337 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10338 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10339 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10340 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10341 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10342 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10343 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10344 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10345 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10346 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10347 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10348 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10349 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10350 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10351 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10352 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10353 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10355 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10356 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10357 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10364 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10365 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10366 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10367 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10368 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10369 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10374 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10358 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10359 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10376 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول