دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مشاوره مدرسه و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15883 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15884 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15885 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15886 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15887 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15888 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15889 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15890 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15920 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15921 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15926 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15952 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15953 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15954 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15945 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15946 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15947 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه