دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مشاوره شغلی و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15891 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15892 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15893 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15895 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15927 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15928 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15955 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره شغلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول