دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مشاوره توانبخشی و در رشته 1143 - مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15913 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15915 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15916 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15917 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15918 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15919 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15941 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15942 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15943 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15944 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توانبخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول