برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش زبان عربی و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10908 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10909 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10910 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگا ه
10911 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10940 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10949 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه