دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش محیط زیست و در رشته محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1146 - محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15996 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
15997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15998 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
15999 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16004 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16005 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آموزش محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16006 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16000 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه