دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش عملیات و زنجیره تامین و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16054 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16055 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16057 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16058 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16059 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16060 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16061 روزانه دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16112 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16113 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16114 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16117 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16118 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16141 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16297 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16298 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16299 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16300 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16301 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16302 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16303 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16304 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16160 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16161 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16162 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول