دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فناوری و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16063 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16064 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16065 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16119 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16121 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16305 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16306 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16307 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16308 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16309 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16310 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16311 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16163 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه