دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مالی و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16067 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16068 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16069 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16070 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16071 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16072 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
16073 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16074 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16075 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16122 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16123 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16125 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16127 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16142 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16143 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
16350 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16312 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16313 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16314 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16315 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16316 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16317 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16318 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
16319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
16164 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16165 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16166 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16167 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16168 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
16336 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16337 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول