دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16564 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16565 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16566 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16567 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16568 روزانه دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16569 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16570 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16571 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16572 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16573 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16574 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16575 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16576 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16578 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16580 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16582 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16583 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16586 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16589 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16590 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16591 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16592 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16593 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16594 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16595 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16584 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول