دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16598 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16599 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16600 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16601 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16602 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16603 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16604 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16605 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16606 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16607 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16608 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16609 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16612 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16613 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول