برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد انرژی و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11032 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11034 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11036 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11037 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11039 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11040 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11042 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11043 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11044 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11045 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11046 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11047 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11049 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11050 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11127 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11130 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11131 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11136 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11139 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11182 مجازي دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11281 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11191 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11192 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11193 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11194 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11196 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه