دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد انرژی و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
11032 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11033 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11034 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
11036 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11037 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11039 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11040 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11042 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11043 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11044 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11045 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11046 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11047 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11048 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11049 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11050 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
11126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11127 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11130 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11131 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11136 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11139 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11182 مجازي دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11281 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11191 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11192 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11193 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11194 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11195 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11196 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه