دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیتوشیمی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16913 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16914 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16915 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16916 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16917 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16918 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16919 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16920 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16965 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16967 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16968 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16969 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16986 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16987 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه