دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نانوشیمی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17294 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17295 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17296 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17297 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17298 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17299 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17300 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17301 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17302 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17303 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17304 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17305 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17306 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17307 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17309 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17310 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17311 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17312 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17313 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17314 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17315 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17316 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17317 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17321 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17322 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17323 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17324 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17325 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17326 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17327 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17328 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17329 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17330 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17331 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17332 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17333 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه