دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش هسته ای و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17411 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17413 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17414 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17415 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17416 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17417 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17418 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17419 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17420 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17421 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17422 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17423 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17425 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17426 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17427 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17429 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17430 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17431 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17432 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17433 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17434 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17435 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17630 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17633 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17635 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17637 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17638 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17639 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17640 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17641 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17642 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17795 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17796 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17797 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17798 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17745 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17746 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17747 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17748 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه