دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گرانش و کیهانشناسی و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17485 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17486 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17487 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17490 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17491 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17492 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17494 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17495 روزانه دانشگاه شیراز فارس گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17498 روزانه دانشگاه قم قم گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17499 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17500 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17501 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17502 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17677 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17678 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17685 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17686 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17759 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17760 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گرانش و کیهانشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه