دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نجوم و اخترفیزیک و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17466 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17467 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17468 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17469 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17470 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17471 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17472 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17473 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17475 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17476 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17477 روزانه دانشگاه شیراز فارس نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17478 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17479 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17481 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17664 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17665 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17666 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17669 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17671 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17755 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17756 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17757 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نجوم و اخترفیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه