دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نانو فیزیک و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17566 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17569 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
17570 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17571 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17572 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17573 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17574 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17576 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17578 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17579 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17580 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17716 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17718 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17719 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17720 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17721 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17722 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17723 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17724 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17725 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17779 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17780 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه